AGHAM 3

PAUNANG PAGTATAYA SA AGHAM III

 

Pangalan:______________________________________  Baitang at Pankat___________________

 

I.Panuto:Isulat ang salitang TAMA kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at MALI naman kung mali ang

isinasaan ng pangungusap.  Isulat ito sa inyong sagutang papel.

 

_______1. Ang solid ay mayroong sariling hugis at kulay.

 

_______2.Ang gas ay maaring mabilis dumaloy at mabagal dumaloy.

 

_______3.Ang liquid at gas ay walang saring hugis.  Sumusunod lamang ito sa kanyang lalagyan.

 

II.Panuto: Gamit ang bubble map.  Isulat ang ibat ibang pandama.

 

 

 

III.Panuto: Pagmasdan ang mga HAZARD MAP.  Isulat sa bawat bilang ang simbolong dapat ilagay sa

sumusunod na kemikal.

 

________  9.  Liquified Petroleum Gas(LPG)

________10.  Asido (Muriatic acid)

________11.  Zonrox/ chlorine

________12.  Posporo

________13.  Pampatay sa kulisap( pesticide)

________14.  Panlinis ng alahas

________15.  Lighter

IV.Panuto:  Punan ang talahanayan.

 

  1. Sumulat ng limang may buhay ( living things) at limang walang buhay. (non- living)

 

May Buhay (Living Things) Non- Living Things( Walang Buhay)
 

16.

21.
 

17.

22.
 

18.

23.
 

19.

24.
 

20.

25.

DOWNLOAD IT HERE. . .