DIAGNOSTIC TEST – ARALING PANLIPUNAN 1

NAME OF SCHOOL

 

PRE-TEST IN ARALING PANLIPUNAN I

 

Pangalan_______________________________________________Iskor_______________

Panuto: Bilugan ang  mga pangunahing pangangailangan ng isang bata. (1- 3 )

 

                Panuto:Piliin mula sa kahon ang miyembro ng pamilya. Isulat sa patlang ang  tamang sagot. 

Nanay          ninong      kuya          bunso         guro           tatay           pulis                     ate                     

 

      

 1. __________ 5. ____________ 6. ____________7. ________________ 8. _________ _          

Bilugan ang letra ng wastong sagot. 

 

 1. Sino ang naghahanapbuhay sa pamilya? Nanay                   b. Ate                         c. Tatay

  

 10.Si ________ang nagpapasaya sa bawat pamilya. a. bunso         b. Lolo                       c. kuya

 

 1. Ang ________________ ang katuwang ng tatay sa mga gawaing panglalaki sa bahay.
 2. Ate b. Kuya c. Nanay

 

 1. Ang mga gawaing ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya ay_____________.
  1. Mahalaga mahirap               c. hindi mabuti

 

 1. Ang bawat kasapi ng mag-anak ay dapat __________ang mga gawain niya sa tahanan.
  1. Iwasan gampanan          c. ipagawa sa iba

 

 1. Ang _______________ay nakagagaan ng mga gawain ng mag-anak.
  1. Pag-aaway paglalaro             c. pagtutulungan

 

 1. Sina Lolo at Lola ay kabilang sa ______________________.
  1. Iba pang kasapi ng pamilya kapitbahay          c. kaibigan ng pamilya

 

 1. Katulong ni Nanay si __________sa mga gawaing bahay.
  1. Ate Kuya                                  c. Bunso

           

Panuto: Masdan ang mga larawan , isulat sa kahon ang bilang 1- 4 ayon sa pagkasunod – sunod upang mabuo ang timeline ni Dwayne.

 

                Panuto: Sagutin ang mga tanong na sumusunod. Isulat sa patlang ang tamang sagot.

            21-22. Ano ang pangalan mo? Ako ay si____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

            23-24. Kailan ka ipinanganak?  Ako ay ipinanganak noong _______________________________.

           

 1. Ilang taong gulang ka na?_________________________

 

Download it here. . .