DIAGNOSTIC TEST – ARALING PANLIPUNAN 2

PRE-ASSESSTMENT TEST IN AP

 PANGALAN: _____________________________________________________        ISKOR: __________

 Piliin at bilugan ang titk ng tamang sagot:

 1. Ang __________ ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkatuladang kapaligiran at pisikal na kalagayan.
 2. Mundo pamilya                                           c. komunidad
 3. Saan maaaring matagpuan ang komunidad?
 4. Sa daan sa tabing dagat                             c. sa kalye
 5. Dito nakatira ang aking pamilya. Masaya kaming naninirahan dito.
 6. Paaralan simbahan                                       c. tahanan
 7. Dito hinuhubog ang kaisipan tungo sap ag-unlad?
 8. Palaruan paaralan                                          c. pamayanan
 9. Isang bahagi ng komunidad na pinamumunuan ng Kapitan.
 10. Barangay pamilihan                                       c. health center
 11. Kung may kapayapaan at pagkakaunawaan ang bawat kasaping komunidad, walang _________ magaganap.
 12. Kapayapaan kaguluhan                                      c. kapanatagan
 13. Ang mga tao sa isang komunidad ay patuloy na nagsisikap upang makamit ang ___________.
 14. Kaunlaran kaitingan                                         c. kaligayahan
 15. Ito ang tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain,damit, at iba pa.
 16. Barangay paaralan                                          c. pamilihan
 17. Ano ang nasa larawan?
 18. Minahan pangisdaan                                    c. sakahan
 19. sakahan b. kabundukan                                  c. tabing dagat

 1. Pinakamalaking anyo ng tubig.
 2. Karagatan bundok                                           c. kapatagan
 3. Ito ang bisig o karugtong ng karagatan. Maganda itong himpilan ng mga sasakyang-pandagat.
 4. Dagat ilog                                                    c. look
 5. Maliit na anyong tubig na napaliligiran ng lupa.
 6. Kapatagan lawa                                                  c. burol
 7. Mataas na anyong lupa na may butas sa tuktok. May mainit  at kumukulong putik at bato sa loob.
 8. Bulkan bundok                                           c. burol
 9. Malapad, malawak at pantay na lupa sa mataas na lugar o bundok.
 10. Lambak talampas                                         c. lawa

Tukuyin ang bumubuo sa komunidad at isulat ang pangalan ng bawat isa.

 1.   18.

________________________          ______________________         __________________________

 1. 20.

                                                  _______________________                _______________________

 Isulat ang letra ng impormasyong tinutukoy ng may salungguhit na salita sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob ng

 kahon.

 1. _______ Ako ay nakatira sa Barangay Betel. Dito ako ipinanganak. Dito rin ako lumaki.
 2. _______Sina Nika at Carlo ay mga kalaro ko. Si Nika ay Waray at Ilocano naman si Carlo. Hindi sila lehitimong

                                taga Barangay Betel subalit matagal na silang naninirahan dito.

 1. _______Ang mag-anak na Gonzales ay relihiyosong Kristiyano. Lagi silang nagsisimba. Sila ay may malalim na

                               pananampalataya sa Diyos.

          24._______Ang aming Kapitan ay si Ginoong Marlon Paredes. Limang taon na siyang namumuno sa aming

                               barangay.

          25._______Kahit Ilokano ang aking ama at Kapampangan ang aking ina, Tagalog ang wika sa aming tahanan.

                               Karamihan sa aming komunidad ay Tagalog ang wika.

          26._______Ayon sa istadistika, ang komunidad ng Betel ay binubuo ng 150 pamilya noong taong 2000. Sa

                              ngayon, may 300 pamilya na ang naninirahan dito.

 Hanapin sa Hanay B ang sagisag na tinutukoy sa Hanay A. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot.

Hanay A                                                                               Hanay B

 1. ______paaralan a.
 2. ______palengke b.
 3. ______bahayan c.
 4. ______plasa d.

DOWNLOAD IT HERE. . .

Advertisement