DIAGNOSTIC TEST – ARALING PANLIPUNAN 3

Pre Test in Araling Panlipunan III

Pangalan:______________________________________________Baitang at Pangkat:_______________________

 

I.Panuto: Piliin  ang tamang sagot at isulat sa patlang.

 

_______1. Ang _________ ay isang representasyon sa papel ng isang lugar, kabuuan man o bahagi lamang.

 1. Mapa  direksiyon
 2. bar grap                                    simbolo

 

_______2. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito  ?

 1. Kabundukan      katubigan
 2. Kapatagan      talampas

_______3. Ano ang tawag sa panandang ito                   ?

 1. Compass rose       compass
 2. North arrow       pangalawang direksyon

_______4. Bawat mapa ay may simbolo o sagisag na palaging nakaturo sa direksyong _______?

 1. Timog   silangan
 2. Hilaga      kanluran

_______5. Ano ang tawag sa direksiyon o lalawigan ng isang lugar na ibinabatay sa kinaroroonan ng karatig-pook?

 1. Relatibong diresiyon    cardinal
 2. Bisinal    simbolo

_______6. Anong lalawigan ang nagsisimula sa Ca sa Rehiyon IV na  Calabarzon?

 1. Camarines    Cavite
 2. Catanduanes    Calapan

_______7.Saan matatagpuan ang Luzon?

 1. Timog    silagan
 2. Kanluran    hilaga

________8.Ilang isla ang matatagpuan sa ating pulo?

 1. 7,100     6,500
 2. 7000     6000

________9. Ang _______ ay bilang ng mga taong bumubuo sa isang pamayanan?_______

 1. Pamayanan     lalawigan
 2. Populasyon        barangay

________10.Ano ang mainam na gamitin sa pagtukoy at paglalarawan ng populasyon sa isang barangay?____

 1. compass    C. mapa
 2. bar grap    D. simbolo

 

 1. Panuto: Tukuyin ang mga lungsod nabumubuo sa NCR. Isulat sa patlang ang iyong sagot.

 

 1. ____________________     14.       ___________________             17.       ____________________
 2.   _____________________    15.       ___________________
 3. _____________________   16.       ___________________

III. Tukuyin ang pinakatamang sagot sa bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.

Lungsod Manggagawa Mangingisda Negosyante Kabuuan
Maynila 1,860   620 2,480
Makati 1,080   945 2,025
Malabon 60 980 960 2,000
Caloocan 1,750   750 2,500
Quezon City 380 760 760 1,900

 

__________18. Anong lungsod ang magkasingdami ang populasyon ng mangingisda  at negosyante?

 1. Maynila                   B. Quezon City            C. Malabon                  D. Makati

__________19. Alin ang sumusunod ang may pinamaliit na kabuuang populasyon ?

 1. Maynila                   B. Quezon City            C. Malabon                  D. Makati

__________20. Aling lalawigan ang mas marami ang mangingisda kaysa sa manggagawa?

 1. Maynila                   B. Quezon City            C. Malabon                  D. Makati

 

DOWNLOAD IT HERE. . .