DIAGNOSTIC TEST – ARALING PANLIPUNAN 5

PAUNANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 5

Panuto:  Piliin ang titik ng tamang sagot.

 

 1. Pag-aralan ang globo sa ibaba at kilalanin kung aling imahinasyong guhit ito.

 

 1. Guhit latitude
 2. Guhit longhitud
 3. Ekwador
 4. Prime meridian

 

 1. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas?
 2. 4° – 20° H latitud at 116° – 127° S longhitud
 3. 4° – 21° H latitud at 116° – 126° S longhitud
 4. 4° – 20° H latitud at 116° – 127° S longhitud
 5. 4° – 21° H latitud at 116° – 127° S longhitud

 

 1. Dahil malapit ang Pilipinas sa ekwador, ang ating klima ay tropikal, ano ang ibig sabihin nito?
 2. Tumatanggap ang Pilipinas ng tuwirang sikat ng araw
 3. Katamtamang init ng araw lamang ang tinatanggap nito
 4. Hindi ito nakakatanggap ng init ng araw
 5. Napakalamig ng klima sa Pilipinas

 

 1. Sinasabing Austronesyano ang ninuno ng mga Pilipino dahil sa anong kadahilanan?
 2. Pagkalat ng wika at kultura ng mga Austronesyano sa Pilipinas
 3. Sa kanilang paglipat-lipat ng tirahan sa ibat ibang bahagi ng kapuluan
 4. Mga natagpuang labi ng mga Austronesyano sa Taiwan at Pilipinas
 5. Lahat ng nabanggit

 

 1. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan, sila ang nagsisilbing puno ng barangay, namumuno sa paggawa ng batas. Sa anong pangkat ng lipunan sila kabilang?
 2. Alipin
 3. Datu
 4. Timawa
 5. Maharlika

 

 1. Ano ang katangian ng lipunan noong sinaunang panahon?
 2. Hindi pantay-pantay ang katayuan ng mga mamamayan
 3. Pantay-pantay ang katayuan sa lipunan ng mga mamamayan noon
 4. Nahahati sa dalawang antas ang lipunan noong unang panahon
 5. Iisa lamang ang antas ng katayuan ng mga mamamayan sa lipunan

 

 1. Ang mga batas ay patnubay ng mga tao upang maging maayos ang kanilang pamayanan at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. Ang ilan sa mga batas noon ay ang paggalang sa datu, pagiging masipag, pagbabayad ng utang sa takdang araw at ang pagpaslang sa kapwa ay may parusang kamatayan. Ano ang isinasaad ng mga batas na ito?
 2. Ang paggalang sa kapangyarihan at respeto sa kapwa ay lubos na mahalaga
 3. Ang pagplano ng pamilya at pagbubuklod ng mag-anak ay mahalaga
 4. Ang pagpapahalaga sa buhay, paggalang sa kapangyarihan, matapat at masipag ay lubos na mahalaga
 5. Ang pagbabayad ng buwis at paglilingkod sa pinuno ay lubos na mahalaga

 

 1. Kabilang sa mga patakaran ng pamahalaang barangay ang pakikipag-ugnayan sa ibang barangay, nagsasagawa sila ng seremonyang sanduguan bilang sagisag ng pakikipagkaibigan at pagkakapatiran. Bakit mahalaga ang batas na nabanggit sa buhay ng bawat unang Pilipino?
 2. Dahil nagdulot ito ng kapayapaan at maunlad na pamumuhay
 3. Dahil nagbigay ito ng kapayapaan dulot ng pakikipagkaibigan
 4. Dahil nagdulot ito ng pagkakasundo ng mga barangay
 5. Dahil nagbigay ito ng katarungan sa bawat unang Pilipino

 

 1. Marami sa mga Piliipino ang nakikisa sa mga pagdiriwang gaya ng pagdaraos ng pista. Ito ay nagpapatunay lamang na ____________.
 2. Binibigyang-halaga ang tradisyunal na paniniwala ng mga Pilipino
 3. Nagkakanya-kanya ang mga Pilipino
 4. Wala itong epekto sa mga Pilipino
 5. Gusto lang magsaya ng mga Pilipino

 

 1. Ang ibig sabihin ng salitang Arabic na Islam ay pagsuko o dedikasyon kay Allah, ang kanilang Diyos.Ilarawan ang sentro ng pag-aaral ng Islam
 2. Paniniwala sa Bathala   paniniwala na may iisang Diyos
 3. Paniniwala sa mga diwata   Pagkakaroon ng maraming Diyos

 

 1. Maituturing na isang relihiyong islam ang pinaniniwalaan ng mga sinaunag Pilipino. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Muslim na paniniwala ?
 2. Naininiwala sa Anito   naniniwala sa Bathala
 3. Naniniwala sa Diwata   Naniniwala kay Muhammed

 

 1. Ang mga Pilipino ay pinahahalagahang maigi ang mga nakagawiang panlipunan at kanilang tradisyon. Alin sa mga tradisyong ito ang ipinapakita sa larawan na may kinalaman sa kasal?
 2. Piyesta   Pamamanhikan  C.  Senakulo D.  Simbang Gabi

 

 

 

 

 1. Kahit gaanong hirap ay tinitiis ng magulang matustusan lamang ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Naniniwala ang mga magulang na sa pamamagitan ng pagpapatapos sa kanilang mga anak sa pag-aaral ay mahahango sila sa kahirapan at giginhawa ang uri ng kanilang pamumuhay. Anong pagpapahalaga ang ipinapakita nito?
 2. Pagpapahalaga sa kabuhayan
 3. Pagpapahalaga sa relihiyon
 4. Pagpapahalaga sa edukasyon
 5. Pagpapahalaga sa kasal

 

 1. Alin sa mga sumusunod ang dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol?
 2. Ang pakikipagkalakalan sa Silangan
 3. Mahigpit na pangangailangang magkaroon ng bagong rutang pangkalakalan
 4. Ang pagpapalaganap ng kristiyanissmo
 5. Lahat ng nabanggit

 

 1. Ano ang pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa?
 2. Makipagkaibigan sa mga bansang Asyano tulad ng Pilipinas
 3. Hanapin ang pulo ng pampalasa
 4. Ang pakikipagkalakalan sa mga bansang Asyano
 5. Ang pagpapalawig ng kristiyanismo sa bansa

 

 1. Ano ang nagging reaksyon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol?
 2. Tuwirang pagtanggi ng mga Muslim sa MIndanao at katutubo ng Hilagang Luzon
 3. Pagtutol ng mg katutubo sa pamamalakad ng mga prayle
 4. Pagtanggi ng mga Espanyol na tanggapin bilang isang paring Dominikano si Apolinario dela Cruz
 5. A at B lamang

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE . . .