DIAGNOSTIC TEST – ESP 2

PRE-ASSESSTMENT TEST IN EsP

 PANGALAN: __________________________________________________         ISKOR: __________

Piliin at bilugan ang titk ng tamang sagot:

 1. Mayroon kang natatanging kakayahan sa pag-awit. Nais mong sumali sa paligsahan. Ano ang dapat mong gawin? Magsasanay sa pag-awit                          B. Sasali nang di nagsasanay
 2.   Marunong kang sumayaw. Gusto mo itong ipakita sa mga kamag-aral mo. Alin sa dalawa ang dapat mong

gawin?                  A. Hindi ako sasayaw.                                     B. Magsasanay akong mabuti.

3._________ ako kapag nakapagtatanghal ako sa aming palatuntunan.

 1. masaya b. malungkot                                                     c. galit
 2. Ano ang dapat mong gawin sa baso at plato na ginamit sa pagkain ng meryenda?
 3. itapon b. ilagay sa lababo                                           c. hugasan
 4. Nililinis ko ang lugar na pinaggawan ko ng aking proyekto bago ito iwanan.
 5. mali b. hindi tama                                                      c. wasto
 6. Ang mga gawaing sinimulan na, ay dapat na ayusin at tapusin; at huwag nang ___________ pa.
 7. itapon b. ipagwalang bahala                                      c. ipagpabukas
 8.   Ano ang ipinapahiwatig na tuntunin ang nasa larawan?
 9. bawal maglaro b. bawal pitasin ang mga bulaklak             c. bawal apakan ang bulaklak
 10. alin sa mga sumusunod ang tuntunin sa paaralan?
 11. magsuot ng I.D pagpasok sa paaralan. b. maglaro sa loob at labas ng paaralan
 12. mag-ingay sa loob ng silid-aklatan
 13. Ipinag-uutos sa inyong pamayanan na ang mga basura sa inyong bahay ay ilalabas lang kung daraan na ang

trak na nangongolekta ng basura. Puno na ang inyong basurahan pero sa isang araw pa daraan ang trak. Ano

ang dapat mong gawin?

 1. Dadalhin ko na sa kanto ang aming basura. b. Itatapon ko muna sa ilog ang aming mga basura.
 2. Ilalagay ko muna sa isang bahagi ng bahay ang aming basura.
 3. Oras ng recess, inakit ka ng iyong kaklase na pumunta muna sa computer shop na malapit sa inyong paaralan.

Ano ang dapat mong gawin?

 1. Sasama ako sa aking kaklase.                      b. Hindi ako sasama sa aking kaklase.
 2. Ituturo ko ang iba kong kaklase para siya ang isama.
 3. Sa mga larawan sa ibaba, alin ang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan?
 4. Isang umaga, nakasalubong mo ang iyong guro.
 5. Paalam na po, mahal naming guro.” b Magandang umaga po.” .   salamat po
 6. Lunes ng umaga, mayroon kayong palatuntunan na gaganapin sa bulwagan ng inyong paaralan. Gustong-gusto

mo sana na ikaw ay makaupo sa sa may bandang unahan ngunit nagkataong mahaba ang pila at ikaw ay nasa may hulihan pa. Ano ang dapat mong gawin?

 1. Tatakbo ako papunta sa may unahan para makaupo sa gusto kong lugar.
 2. Sasabihin ko sa kaibigan ko na nauna sa akin na magreserba ng upuan para sa akin.
 3. Mananatili ako sa aking hanay at hihintayin ko na lang makapasok sa bulwagan.
 4. Ang iyong kaklase na si Rino ay bumibigkas ng tula sa inyong palatuntunan. Nagkataong nasa kalagitnaan na ng

tula  ng bigla niyang nakalimutan ang isang linya. Kung ikaw ay isa sa mga manonood, ano ang dapat mong

gawin?

 1. Tatawanan ko si Rino. b. Tatawagin ko siya para bumaba sa stage upang umupo na .
 2. Mananatili akong tahimik at mananalangin na sana ay maalaala ang nalimutang linya upang matapos ang

pagtula niya.

 1.  Kung ikaw ang bata sa larawan, ano ang iyong mararamdaman kapag pinagtatawanan ka?
 2. masaya b. maligaya                                         c. malungkot
 3. Hindi pumasok ang aking kamag-aral sapagkat may sakit.
 4. Dadalawin ko siya. b. Hindi ko siya pupuntahan dahil wala akong dadalhin. c. hahayaan ko siya
 5. Bawat bata ay may mga karapatan na dapat tamasahin at it ay may katumbas na _________ na dapat

gampanan.                         a.  Tungkulin                                       b. kailangan                                        c. pananagutan

 1. Maisilang at magkaroon ng pangalan. Kaninong karapatan ito?
 2. magulang                                    b. matanda                                         c. bata
 3. Bilang bata, masaya ako kapag ako ay ___________.
 4. nagbubulakbol b. naglalaro                                         c. nakikipag-away
 5. Dinadala sya ng kanyang nanay sa doktor upang ipagamot.
 6. Karapatang kumain b. Karapatang matuto c. Karapatang maging malusog
 7.   Saang lugar matatagpuan ang mga babalang ito?
 8. sa daan b. sa simbahan                                  c. sa paaralan
 9.     Payat at naninilaw ang itinanim mong okra. Ano ang iyong dapat gawin?
 10. Pababayaan ko na lang ito hanggang sa mamatay.
 11. Didiligan at paaarawan ko ito. c. Ilalagay ko ito sa lilim.
 12. Kumakain kayong magkakaibigan ng lansones habang nanonood ng larong basketball sa palaruan. Nang

matapos ang laro, iniwanan ng kasama mo ang balat ng lansones sa upuan. Ano ang dapat mong gawin?

 1. Ikakalat ko ang mga balat sa palaruan. b. Iiwanan ko ang mga balat sa upuan.
 2. Pupulutin ko ang mga balat at itatapon ko sa basurahan.
 3. Isang umaga, naghihintay ka ng dyip sa may kanto patungo sa paaralan. May nakasabay kang isang batang

pilay na naghihintay din ng sasakyan. Ano ang gagawin mo?

 1. Uunahan ko siyang sumakay sa dyip. b. Titingnan ko siya kung paano siya sumakay.
 2. Aalalayan ko siya sa kanyang pagsakay.
 3. Ang pagtulong sa kapwa ay ____________ gawain.
 4. masama b. nakakatakot                                  c. mabuti
 5. Kapag ikaw ay tumulong sa kapwa, marami ang __________________sa iyo.
 6. matutuwa b. magagalit                                        c. maiinis
 7. Sino ang dapat nating pasalamatan sa mga biyayang mayroon tayo?
 8. nanay b. panginoon                                     c. tatay
 9. Alin sa mga sumusunod na kakayahan ang kakayahan ng isang batang nasa ikalawang grado?
 10. magdilig ng halaman b. maggawa ng bahay                     c. lumunday mula sa bubong ng bahay
 11. Humingi ng tulong kung kinakailangan lamang.                   a. mali                   b. di-dapat               c. tama
 12. Isang umaga, may pumuntang mga pinuno ng barangay sa inyong paaralan. Nanghihingi sila ng tulong para sa

mga biktima ng bagyo.

 1. Hindi ako magbibigay ng tulong dahil mababawasan ang aking baon.
 2. Magbibigay ako ng tulong kahit mabawasan ang aking baon.
 3. Maghihingi ako sa aking kaklase para hindi mabawasan ang aking baon.
 4. Nalimutan ng iyong kapatid na pakainin ang kanyang mga alagang isda sa aquarium.
 5. Papakainin ko dahil baka sila mamatay sa gutom.
 6. Hihintayin ko na lang bumalik ang aking kapatid para siya ang magpakain.
 7. Kukunin ko ang mga alagang isda sa aquarium para paglaruan.

 

DOWNLOAD IT HERE. . .