DIAGNOSTIC TEST – ESP 3

DIAGNOSTIC TEST IN ESP 3

Pangalan: ___________________________                                       Petsa:______

Baitang at Pangkat: ___________________

I.Piliin ang titik ng tamang sagot.

_____1. Alin sa mga sumusunod ang kayang gawin ng isang batang katulad mo?

 1. Maglaro ng tumbang preso C. Gumawa ng program sa computer
 2. Magpalipad ng Philippine Airline D. Magpatakbo ng dyip

_____2. Ang mga sumusunod ay kayang gawin ng isang batang tulad mo maliban sa_________.

 1. Umawit sa koro ng simbahan C. Sumali sa paligsahan sa pagtakbo
 2. Maglaro ng sipa D. Sumali sa paligsahan sa pagluluto

_____3. Aling kakayahan ang nagpasikat kay Manny Pacquiao?

 1. pagtakbo B. Pagsayaw               C. Pagboboksing         D. Pag -awit

_____4. Bakit kailangang sumali/makilahok ang batang tulad mo sa mga programa sa paaralan?

 1. upang umunlad ang kakayahan C. Upang yumaman
 2. upang lumakas D. Upang hindi magkasakit

_____5. Kanino nagmula ang kakayahan ng isang tao?

 1. sa guro B. Sa nanay                 C. Sa kaibigan             D. Sa Diyos

_____6. Ang mga sumusunod ay kakayahang nagagawa mo sa tahanan maliban sa_______.

 1. Pamamalantsa C. Paghuhugas ng pinggan
 2. Pagwawalis D. Pagpupunas ng mesa

_____7.  Ano ang nararamdaman mo kapag tumutulong ka sa mga gawain sa tahanan?

 1. naiinis B. nalulungkot C.n atutuwa                D. nababalisa

_____8. Ano ang dapat mong gawin sa pagtupad ng mga gawaing iniatang sa iyo?

 1. isapuso B. Ipagwalang bahala  C. Ipagawa sa iba        D. Iutos sa nanay

_____9. Ang mga sumusunod ay mga gawaing maaari mong gawin sa paaralan maliban sa_____.

 1. pagwawalis ng sahig C. Pagdidilig ng halaman
 2. pagbubura ng sulat sa pisara D. Pagcocompute ng grades

_____10. Ang kusang-loob na paggawa ay ______________.

 1. naghihintay ng kapalit C. naghihintay ng regalo
 2. walang hinihintay na kapalit D. naghihintay ng bayad na pera
 3. Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng magagandang pag-uugali. Alin sa mga ito ang kaugaliang Pilipino? Lagyan ng tsek () sa tapat ng bilang ang larawan na nagpapakita ng kaugaliang Pilipino.

______1 1. ______1 2. ___13.

_____14.._____15._____16.

 1. Isulat sa sagutang papel kung tama o mali ang ipinakita sa bawat sitwasyon.

______ 17. Bumibili ka sa tindahan. Nakita mo ang iyong Tiyo na bumibili rin. Binati mo siya at ikaw ay nagmano.

______ 18. Biglang dumating ang matalik na kaibigan ng iyong Nanay. Ikaw lang ang nadatnan sa bahay. Nagmano ka at siya ay iyong pinatuloy.

______ 19. Inutusan ka ng iyong Tatay na pumunta sa iyong Lolo para maghatid ng ulam. Kumatok ka sa kanyang pintuan, at sinabing “Magandang tanghali po Lolo. Narito po ang ulam na ipinabibigay ni Tatay.”

______ 20. Isang gabi, nakadungaw si Lisa sa kanilang bintana. Dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Susan, ang Nanay ng kanyang kaibigan. Binati niya si Aling Susan nang pasigaw na parang galit.

______ 21. Si Linda ay isang batang matalino. Pagdating sa bahay galing sa paaralan, magalang siyang nagsabi sa kanyang Nanay na gusto na niyang kumain dahil mag-aaral pa siya ng kaniyang mga aralin.

 

III. Sagutan ang sumusunod na tanong sa inyong papel.

Ano ang dapat mong gawin kung…

 1. Nakita mong hindi nakahanay ang iyong kaklase sa pagbili sa kantina?
 2. Ang iyong kaibigan ay gumagamit ng radyo sa loob ng silid-aklatan?
 3. Pinipitas ng isang mag-aaral ang bulaklak sa hardin ng paaralan?
 4. Nagtapon ng tissue paper ang iyong kapatid sa toilet bowl ng palikuran?

 

III  Bilugan ang titik ng tamang sagot:

 

26Alin ang mga sumusunod  ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa taong may karamdaman.

 1. Pagtulong sa pagpapainom ng gamot.
 2. Hindi pagbisita sa taong may sakit
 3. Pagtawanan ang taong may karamdaman.
 4. Pang –bubully sa taong may sakit.

 

27.Ang iyong kaklase ay umiiyak dahil  sa tindi ng sakit ng  kanyang ngipin. Ano ang dapat mong gawin?

 1. Pabayaan lamang siyang umiyak.
 2. Pagtawanan ang kaklaseng masakit ang ngipin
 3. Samahan siyang nagpunta sa dentist upang magamot ang sumasakit na ngipin.
 4. Bigyan ng tsokolate ang kaklase upang lalo pang sumakit ang ngipin.

 

28.Alin sa mga sumusunod ang maaaring mong maitulong sa iyong kaklase na may sakit?

 1. Pagtawanan ang kaklaseng may sakit
 2. Pagdalaw at pagbibigay ng prutas sa kaklaseng may sakit
 3. Pag –aaya sa kaklaseng ay sakit na maligo at maglaro sa ulan.
 4. Wala kang gagawin.

 

29.May sakit ang nanay ni Samuel  kaya hindi ito makagawa ng gawain sa bahay. Ano ang dapat gawin ni Samuel?

 1. Umalis ng bahay
 2. Manood ng sine at mamasyal sa mall.
 3. Makipag laro sa kapit-bahay.
 4. Gumawa ng gawaing bahay atb alagaan ng nanay.

 

30.Nagpapakita ng malasakit sa  taong may karamdaman o kapansanan.

 1. Paminsan-insan
 2. Palagi
 3. Hindi
 4. Pagmay nakakakitang guro.

 

I.Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang.

_____31.Nakita mo na pinupunit ng iyong kamag-aaral ang mga pahina ng isang banal na aklat.

 1. Kukuhain ko ang Koran mula sa kanya sa kaniya upang di na niya ito tuluyang mapunit.
 2. Hahayaan ko na lamang sya sa kanyang ginagawa.
 3. Sasabihin ko na huwag niyang punitin ang mga pahinan ng banal na aklat.

_____32. Malakas ang tuog ng radio habang nakikinig ang iyong tatay ng balita. Narinig mong nagdarasal ang mag-anak na Muslim na inyong kapitbhay.

 1. Magpapaalam ako sa aking tatay na hihinaan ko ang radyo dahil nagdarasal ang aming kapit-bahay.
 2. Tatahimik na lamang ako habang habang sila ay nagdarasal.
 3. Hihintayin ko ang aking tatay na sabihan akong hinaan ang radyo.

____33. Alam mong pupunta ang kaibigang Muslim ng iyon kapatid sa inyong bahay sa araw ng piyesta.

 1. Sasabihin ko sa kanya ang mga handa naming walang sahog na baboy na maari niyang kainin.
 2. Sasabihin ko sa aking nanay na puro lutong may karne ng baboy ang dapat naming ihanda.
 3. Sasabihan ko ang ate ko na huwag na lang siyang papuntahin.

_____34. Ipinakikilala sa iyo ng iyong pinsan ang kaniyang matalik na kaiibigan. Isa siyang kasapi ng Iglesia ni Cristo at ikaw naman ay Methodist.

 1. Maayos ko siyang kakausapin matapos skong maipakilala sa kaniya ngunit hindi ibig sabihin ay makikipagkaibigan na ako sa kanya.
 2. Makikipagkaibigan ako sa kaniya kahit iba ang aming paniniwala tungkol sa Diyos.
 3. Hahayaan ko ang aking pinsan sa nais niyang gawin.

_____35. Nakita mong naglalaro sa loob ng isang kapilya ang mga bata.

A.Hahayaan ko sila sa kanilang paglalaro at hindi ako sasali sa kanilang paglalaro upang hindi na makadagdag sa ingay.

 1. Pagsasabihan ko sila na maglaro na lamang sa palaruan.
 2. Hahanulin ko sila hanggang mapilitan silang laumabas ng kapilya

_____36. Nagkamali ang kaklase mo sa pagbigkas ng isang salita habang pinababasa ng iyong guro. Napansin mong lihim siyang pinagtawanan ng iyong katabi. Ano ang iyong gagawin?

 1. Sasabihin ko sa aking kaklaseng nagkamali na pinagtawanan siya ng aking katabi.
 2. Sasawayin ko ang aking katabi sa pamamagitan ng senyas at kakausapin pagkatapos ng klase.
 3. Pagsasabihan ko siya nang malakas para malaman ng lahat ang ginawa niya.

_____37. Napansin mong nag-iisa at hindi kasali sa inyong laro ang bago ninyong kaklase.

 1. Aayaw na ako sa laro at sasamahan ko na lamang ang aking bagong kaklase.
 2. Pagsasabihan ko siyang pumunta na lamang sa silid-aklatan dahil wala siyang kausap.
 3. Yayayain ko siyang sumali sa aming laro.

_____38. Nakita mong pinagagalitan at kinukurot ng iyong kaibigan ang kapatid niyang maliit.

 1. Sasabihin kong kausapin niya nang mahinahon ang kanyang kapatid at huwag itong saktan.
 2. Tatanungin ko siya kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid.
 3. Imumungkahi kong isumbong na lang niya sa Nanay nila ang kanyang kapatid.

_____39. Dalawang beses mo nang napansin na sinadyang patirin ng kaklase mong pinakamalaki ang kaklase mong pinakamaliit. Pinagsabihan mo na siya noong unang makita mong ginawa niya ito. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi ito sinasadya pero nahalata mong hindi siya tapat sa kanyang sinabi. Ngayon ay inulit na naman niya ito.

 1. Tatahimik na lang ako dahil baka ako ang kanyang pagbalingan.
 2. Sasabihan ko ang iba ko pang kamag-aral na patirin din namin siya.
 3. Isusumbong ko siya sa aking guro upang matigil na siya sa kanyang ginagawa.

 

_____40. May kaibigan ka na kinasanayan mo nang tawaging pagong dahil nababagalan ka sa kanyang kilos. Kahit binansagan mo siya nito, itinuturing ka pa rin niyang kaibigan kahit alam mong hindi lang niya ipinahahalatang nasasaktan din siya. Isang araw, napansin mong pati ang iba mong kaklase ay tinatawag siyang pagong.

 1. Sasawayin ko sila at sasabihing ako lang ang puwedeng tumawag sa kanya ng ganoon dahil magkaibigan kami.
 2. Sasawayain ko sila at ipakikita ko sa kanila ang paghingi ko ng paumanhin sa aking kaibigan sa pagkakamali kong nagawa.
 3. Hahamunin ko sila ng away upang maipakita na handa akong ipagtanggol ang aking kaibigan.

 

DOWNLOAD IT HERE. . .