DIAGNOSTIC TEST – ESP 5

Diagnostic Test in Edukasyon sa Pagpakatao 5

 PANUTO:       Basahing mabuti ang mga sitwasyon.  Piliin at bilugan ang  tamang sagot.

 1. May programa ang inyong barangay hinggil sa pagpapanatiling malinis ng inyong lugar, bilang isang mabuting mamamayan, paano mo maipapakita ang iyong pakikiisa?
 2. magwalis araw-araw pananatilihing malinis ang lugar
 3. maglalagay ng paskil sa daan
 4. Nagkayayaan ang magkakaibigan na mamasyal, nagdala kayo ng pagkain at inumin. Ano ang gagawin ninyo upang maiwasan ang pagkakalat?
 5. ilalagay ang kalat sa isang tabi at ibubunton
 6. ihahagis sa daan
 7. magbabaon ng supot na lalagyan ng basura
 8. Alin ang magandang proyekto para sa parke?
 9. paglalagay ng basurahan
 10. paglalagay ng panuto hinggil sa pag-iwas sa dengue
 11. paglalagay ng mga babasahin sa natatanging lugar
 12. Kasama mo ang iyong mga kapatid na namasyal sa zoo.  Ano ang ipagbabawal mong gawin nila?
 13. ang magtapon  ng kalat sa basurahan            ang magpakain sa hayop
 14. ang mag-ingay
 15. Habang nanunood ng mga magagandang tanawin, kumakain ka ng chewing gum. Ano ang nararapat mong gawin kapag nais mong itapon?
 16. idudura na lang ididikit sa ilalim ng upuan
 17. ilalagay sa wrapper at ibubulsa mo at saka itatapon sa basurahan
 18. Magaganda at makulay ang mga bulaklak sa parke ,  natukso kang pumitas ng tatlo.  Ano ang reaksyon mo dito?
 19. sang-ayon ako depende kung may tanod o wala    C. tutol ako
 20. Sa pangangalaga ng halaman, inaalis ang ___________.
 21. mga pugad ng ibon
 22. mga murang bunga
 23. mga dilaw na dahon
 24. Kumakain ng mais si Aira sa loob ng pampasaherong dyip. Ano ang dapat nyang gawin sa pagkatapos niyang kumain?
 25. ilalagay ito ng maayos sa ilalim ng upuan
 26. hahawakan o isusupot muna ito at itatapon sa basurahan
 27. itatapon ito sa lansangan
 28. Sino sa mga sumusunod ang tutularan mo?
 29. Si Benny na malimit dumura sa dinadaanan
 30. Si Ashley na tinatakpan ang bibig nat ilong kung nababahing
 31. Si Vener na ngkakalat ng kendi Sa daan.
 32. Mahalaga ang pagpapanatili ng kaangkupang pisikal.
 33. upang hindi mabagot                         upang maging malusog
 34. upang malibang
 35. Gaano ka kadalas nag-eehersisyo ng katawan?
 36. bastat mahina  ang pakiramdam ko, ako ay nag-eehersisyo
 37. may regular akong skedyul ng pag-eehersisyo araw-araw
 38. sinisikap kong mag-ehersisyo nang madalas
 39. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na gawaing pangkaangkupang pisikal?
 40. pagluluto ng pagkain pagbasa ng aklat
 41. pag-akyat sa hagdan
 42. Sa paglalangoy mainam _____________.
 43. Pagpahid ng sun block sa katawan lumayo sa karamihan
 44. Iwasan ang tubig na malinaw
 45. Araw ng Sabado at tapos na ang Gawain nila sa bahay. Ibig  nilang            Alin sa  mga sumusunod ang isang libangang magpapalakas ng katawan na maari nilan Gawain.
 46. maglaro ng balibol paglalaro sa ulan
 47. paglalaro ng baraha
 48. Ano ang dapat tandaan sa pag-eehersisyong pisikal?
 49. mag warm-up at mag- warm down ng tiglimang minute
 50. bawal uminom ng tubig habang nag-eehersisyo
 51. kahit pagod na dapat pa rin iktuloy ang ehersisyo
 52. Alin sa mga gawaing ito ang kaangkupang  pisikal?
 53. pagbabasa ng magasin                       pagkanta
 54. paglalampaso ng sahig
 55. Nagkaroon ng paligsahan sa pagtakbo sa paaralan, kaagad naligo si Mark. Ano ang maaaring idulot sa kanyang katawan?
 56. lalakas at bibilis ang kanyang pagtakbo
 57. magiging malusog ito
 58. maaaring magkaroon ng karamdaman dahil siya ay hindi pa nakakapagpahinga ng sapat
 59. Aling laro ang mainam na ehersisyo sa katawan?
 60. domino teks                         C. jumping rope
 61. Mahalaga ang pagpapanatili ng kaangkupang pisikal
 62. sa ating kabuhayan sa katahimikan ng bayan    C. sa aking kalusugan
 63. Magjo-jogging si Vener. Ano ang maaari niyang isuot?
 64. short at sapatos na de goma
 65. maong na pantaloon at tsinelas
 66. pantalong uniporme at sapatos na balat
 67. Tinatanong ka ng guro kung kaya mong mamuno sa isang pangkat. Ano ang gagawin mo?
 68. Susuriin muna ang uri at lawak ng Gawain kung makakaya bago magpasya.
 69. Tatanggapin kaagad ang Gawain nang di alam nito
 70. Sasabihin kaagad na di ito kaya
 71. Sa pagpili ng kasama sa pangkatang Gawain ay may nagsasabi sa iyo na huwag isali ang isang kaklase dahil mahina ito. Ano ang gagawin mo?
 72. Paniwalaan kaagad ang nagsabi nito.
 73. Kukuha kaagad ng ibang kasapi
 74. Susuriin muna kung ano ang makakayang gawin ng kaklaseng ayaw isali bago magpasya kung tatanggapin o hindi.
 75. Nabuhusan ng tubig ang papel na sinusulatan mo sa mesa na iniwanan mo doon. Ang dalawang nakababatang kapatid mo ay nagtuturuan.  Ano ang gagawin mo?
 76. Babatukan pareho
 77. Itatanong muna sa kanilang dalawa kung ano ang nangyari at nabuhusan ang sinusulatan mo bago magpasya kung ano ang gagawin sa kanila.
 78. Bubuhusan sila ng tubig
 79. Ikaw ay inatasan ng guro upang maging lider ng grupo para sa gagawing pagtatanghal. Ano ang nararapat mong gawin upang mapabilis ang pag-eensayo dahil sa kokonting panahon na lamang ang natitira para pag-aralan pa ito?

A.Kakausapin ang mga kagrupo upang mapagdesisyonan at mapag-usapan ang nararapat gawin para sa palatuntunan.

 1. magkanya-kanya ng pag-eensayo

C.Ipapasa sa iba ang responsibilidad dahil hindi ito kayang gawin

 1. Magbibigay ang inyong guro ng pangkatang gawain ngunit ang iyong mga

kagrupo ay palaging wala kapag gumagawa kayo ng inyong gawain.   Ano

ang nararapat mong gawin?

 1. Kausapin ang mga kagrupo at ipaliwanag sa kanila na dapat matapos iyon agad

B.Humanap  ng ibang kagrupo

 1. Isumbong sa guro

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE . . .

Advertisement