DIAGNOSTIC TEST – ESP 6

PRE-TEST IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6

PANUTO: BASAHIN AT UNAWAIN ANG BAWAT SITWASYON. BILUGAN ANG TITIK NG TAMANG SAGOT.

_______1. Unang araw ng klase, ikaw ay naatasang magtaas ng bandila subalit tinawag ka ng iyong kaklase upang mag-ensayo sa paglalaro ng chess. Ano ang gagawin mo?

 1. Sasamahan ko ang aking kaklase. c. Mangangako akong sasamahan ko siya.
 2. Tatanggihan ko siya at ipapaliwanag ang mahalagang gawain.
 3. Hindi na lang ako pupunta sa dalawa.

 

_______2. Inutusan ka ni Gng. Davila na maglinis ng silid-aralan sa oras ng uwian. Naalala mong maglalaro kayo ng basketbol ng mga kababata mo sa basketball court sa inyong barangay.

 1. Susundin ang utos ng guro             c. Maglalaro ako dahil may usapan na ang grupo
 2. Makikiusap ako sa aking guro na pauwiin ng maaga   d. Uuwi na lang ako nang walang paalam

_______3. Nahuli ni Bb. Ebio na may nagkokopyahan sa mga estudyante nya sa araw ng pagsusulit. Tinanong ka nya kung nakita mo din ito. Ano ang gagawin mo?

 1. Sasabihing di mo sila nakitang nagkokopyahan            c. Aaminin mo ang totoo sa guro
 2. Pagtatakpan mo sila dahil sila’y iyong kaibigan d. Magmamaang-maangan sa pangyayari

 

_______4. Bumibili kayo ng iyong kaibigan sa canteen ng meryenda nang di mo sinasadyang matabig ang bote ng inumin. Ang pera mo ay pambili na lang ng pagkain. Ano ang gagawin mo?

 1. Hindi babayaran dahil wala ka pambili ng meryenda c. Magkukunwaring di ikaw ang nakabasag
 2. Babayaran ang nabasag na tinda at di na lang kakain d. Mangakong babayaran upang makabili ng meryenda

 

_______5. Nagpasya ang mag-anak ni Luis na magsagawa ng paglilinis sa loob at labas ng kanilang tahanan sa darating na sabado. Nakagawian ni Luis na maglaro ng basketbol tuwing araw na ito. Kung ikaw si Luis, ano ang gagawin mo?

 1. tutulong muna sa paglilinis bago maglaro c. tutulong na nakasimangot
 2. maglaro ng basketball dahil naghihintay ang barkada d. tutulong na magdadabog

 

_______6. Malayo ang pinapasukan mong paaralan sa iyong bahay. Kailangan lakarin ito dahil walang dumadaang sasakyan. Kapag umuulan sinasabihan ka ng iyong magulang na lumiban na lang. Ano ang gagawin mo?

 1. Titigil na lang ng pag-aaral at baka mapahamak tuwing umuulan
 2. Ipagpapatuloy ang pag-aaral at titiising maglakad upang makapagtapos
 3. Maghahanap ng kahit sinong matutuluyan na malapit sa paaralan
 4. Papasok pa rin at madalas na liliban sa klase

 

_______7. May inilunsad na gawaing pansibiko na “Clean and Green” sa inyong lugar, Ano ang iyong gagawin?

 1. makilahok sa mga gawaing ito c. sasali dahil sa sariling interes
 2. sasali dahil may malaking pera dito d. hindi dahil nakakapagod

 

_______8. Karapatan ng isang batang tulad mo na magkaroon ng malusog at malinis na pangangatawan. Paano mo igagalang ang karapatang ito?

 1. kumain ng junk foods araw-araw c. uminom ng gatas kumain ng gulay at mag-ehersisyo araw-araw
 2. uminom ng softdrinks araw-araw  d. iwasan ang pagkain ng gulay at prutas

 

_______9. Nagpasiya ang mag–anak ni Mario na magtayo ng manukan malapit sa mga kabahayan. Marami ang pumuna nito. Dapat ba niyang ituloy ito?

 1. hindi, dahil sa masamang epekto nito c. bahala na ang mga apektado nito
 2. Oo, sayang ang kikitain nito d. balewalain ang pumupuna

 

_______10. Naglalakad ka papunta sa silid – aklatan nang makita mo ang isang batang nagtatapon ng balat ng saging sa

daanan, Ano ang iyong gagawin?

 1. isumbong sa punong guro c. pagalitan siya
 2. pagsabihang pulutin dahil maging sanhi ito ng aksidente d. murahin siya

 

_______11. Ang iyong mga kaklase ay may bagong uniporme. Nagsabi ka sa iyong inay na ibili ka rin ng bago subalit kapos daw ang badyet ng pamilya.

 1. Magmamakaawa sa magulang na bilhan ng bagong uniporme c. Iiyak na lang sa isang tabi
 2. Mangungutang ng pambili ng bagong uniporme               d. Magtitiis muna sa lumang uniporme

 

_______12. Narinig mong hindi magkasundo ang iyong mga kapatid sa pag-iisip ng solusyon ng isang bagay bilang kapatid, Ano ang maari mong gawin?

 1. pabayaan silang di-magkasundo      c. awayin mo silang dalawa
 2. gumawa ng hakbang upang muli silang magkasundo d. sigawan mo sila

 

 

_____13.  Inimbita ka ng iyong mga kamag-aral na magpunta pagkatapos ng klase sa isang video

shop na malapit sa inyong paaralan upang gumawa ng inyong proyekto. Ngunit nagbilin ang nanay mo na umuwi ka nang maaga dahil mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Ano

ang gagawin mo?

 1. Ipaalam sa magulang ang sitwasyon upang maunawaan ng ina ang kahalagahan

ng iyong pakikiisa sa pangkat.

 1. Isumbong sila sa guro na hindi sila sumusunod sa iniaatas mong gawain.

C  Magalit sa kanila sa harap ng maraming tao.

 1. Di ka nalang pupunta.

 

_____14. Isang kamag-anak mo ang nagsabi na may ikinakalat na tsismis tungkol sa iyo ang

iyong matalik  na kaibigan. Nagkataong nasalubong mo siya sa mall. Ano ang gagawin

mo?

 1. Sisigawan ang kaibigan at aawayin.
 2. Hindi papansinin ang sinabi ng kamag-anak.
 3. Makikipaghiwalay na sa matalik na kaibigan.
 4. Iimbitahin ang kaibigan sa isang tahimik na lugar at tatanungin nang

mahinahon

kung  totoo ang isinumbong tungkol sa kanya ng kamag-anak mo.

 

_____15. Madalas na pinapayuhan ka ng iyong mga magulang na pumili ka ng tamang kaibigan.

May mga pagkakataon na gusto mong magdesisyong mag-isa. Susundin mo ba ang

iyong mga magulang tungkol sa pagpili ng kaibigan?

 

 1. Gagawin ko ang gusto ko, ako naman ang pipili ng kaibigan.
 2. Pag-iisipan ko. G usto ko rin kasi ang magdesisyong mag-isa.
 3. Depende sa mga kaibigan na ayaw nila akong pasamahin.
 4. Susundin ko. Naniniwala ako na mabuti ang hangad ng lahat ng magulang para

sa  kanilang anak.

 

_____16. Papunta ka sa silid-aklatan nang hiramin ng kaibigan mo ang aklat mo sa Math.

Ipinangako niyang isasauli pagkaraan ng dalawang oras. Matagal kang naghintay pero

hindi bumalik  ang kaibigan mo. Ano ang magiging reaksyon mo?

 1. Hindi ko na siya ituturing na kaibigan.
 2. Magpapahiram lamang ng mga gamit kung sa tabi ko lang siya gagamit.
 3. Kukumbinsihin ang sarili na walang magandang idudulot ang pagpapahiram ng

mga  gamit.

 1. Kakausapin siya tungkol sa kahalagahan ng pagsasauli ng hiniram sa takdang

oras na pinag-usapan.

 

_____17. Kung ang iyong kaibigan ay nagpapahayag ng kaniyang paniniwala tungkol sa kanilang

relihiyon,  ano ang pinakamabuti mong gawin para maiwasan ang hindi

pagkakaunawaan?

 1. Igalang ang kanyang paniniwala.
 2. Magdahilan na maraming tatapusin at gagawin
 3. Pakikinggan lang ang kaibigan pero hindi papaniwalaan.
 4. Pipiliin lang ang mga nais pakinggan sa sinabi ng kaibigan.

 

_____18. Usapan ninyong magkakaibigan na manonood kayo ng palabas sa Makati Circuit.

Nakatakda kayong magkita-kita sa hintayan ng traysikel malapit sa inyong paaralan sa

ganap na ika 5:00 ng hapon . Hindi dumating ang mga kaibigan mo. Nalaman mong

nauna na sila sa Makati Circuit.  Ano ang magiging reaksyon mo?

 1. Kakausapin sila nang mahinahon tungkol sa nangyari at sasabihin kung ano

ang   naramdaman  tungkol  doon.

 1. Magpapasalamat na habang maaga pa ay napatunayan mo na ang kanilang

totoong  pagkatao.

 1. Iiyak at hindi makikipag-usap sa kanila sa susunod na makita sila.

.                          D. Aawayin ko sila.

 

_____19.  Bilang lider ng pangkat, tinanong ka ng titser mo kung paano napaganda ang inyong

proyekto.   Ano ang sasabihin mo?

 1. Ibinigay ko po ang lahat ng aking nakayanan.
 2. Malaki po ang naitutulong ng bawat kasapi.
 3. Ang ilan pong kasapi ay walang kooperasyon.
 4. Ako po ang bumili ng lahat ng ginamit sa paggawa nito.

 

_____20. Napagkasunduan ng iyong klase na magpapadala ng kard at kahon ng biskwit sa isang

kaklaseng matagal nang maysakit.  Ikaw ang napakiusapang maghatid ng mga ito.

Tatanggapin  mo  ba ang pinapagawa sa iyo?

 1. hindi nararapat
 2. Depende kung may panahon
 3. Oo, dahil makakahingi ako ng biskwit

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE . . .