DIAGNOSTIC TEST – FILIPINO 3

Pre Test in Filipino III

Pangalan:______________________________________Baitang at Pangkat:_____________________

I.Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.

 

_______1. Talaan ito ng bilang, pamagat ng yunit,  mga kwento, tula at mga pahina

 1. Karapatang Pag aari Pahinang pabalat
 2. Paunang salita   Talaan ng Nilalaman

_______2. Makikita rito ang nagmamay ari ngsinulat  ng aklat at ang naglathalang kompanya

 1. Paunag Salita   Karapatang Pag aari
 2. Pahinang pabalat   Talaan ng Nilalaman

_______3.Ang pamagat ng aklat,ang angalan ng mga may akda  at publikasyon ng aklat

 1. Talaan ng Nilalaman   Karapatang Pag aari
 2. Pahinang pabalat   Paunag Salita

_______4. Nagagamit ang _______ sa pagsasabi ng mga pangalan ng mga tao ,lugar at bagay sa paligid.

A .pariral                                C. panghalip

 1. pangngalan                        D. pandiwa

_______5. Nais ni Ema na malamnan kung saan siya makakakuha ng iba pang sanggunian. Bukod sa aklat na

kanyang ginagamit saang bahagi niya ito makikita?

 1. indeks bibligrapiya
 2. pabalat talaan ng nilalaman

_______6. Ilang pantig mayroon ang salitang halaya?

 1. apat isa
 2. dalawa tatlo

_______7. Ilang pantig mayroon ang salitang kapaligiran?

 1. apat lima
 2. dalawa tatlo

_______8. Nagpunta ang magkakaibigang Anton, Jemar Lisa at Angeline sa luwasang bayan. Natuwa _____

sa sinabi ng punong lungsod. Anong salita ang angkop na ilagay sa patlang.

 1. Kami sina
 2. Sila tayo

_______9. Ang mga kaminero ay sumusuporta sa pagpapaunlad ng bansa . ______ rin ang nangangalaga sa

kalikasan.

 1. Kami sila
 2. Nila tayo

_______10. Kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang libre. Ano ang bagong salita ang mabubuo ?_____

 1. Libri libru
 2. Libro liblib

_______11.Anong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang malakas?    _____

 1. Lumakas malasa
 2. Mabikas natakas

II.Ibigay ang kahulugan ng bawat salita. Piliin ang inyong sagot sa kahon.

 

Simple                  nagugustuhan           bumisita

 

Mayaman                napapanood             alagaan

 

 1. Kinagigiliwan     __________________________

 

 1. Ingatan              ___________________________

 

 1. Nasaksihan                ___________________________

 

 1. Payak              ___________________________

 

 1. Dumalaw                ___________________________

 

II.Ibigay ang mga sumusunod.

Ano ang tamang pagkakasunod-sunod sa  kwento. Isulat sa patlang ang tamang bilang (1-5)

 

________17. Nagpasalamat ang mga magkakaibigan

________18. Nagbigay ng mensahe ang punong – lungsod

________19.Nagpunta ang mga magkakaibigan sa luwasang bayan

________20.  Natuwa ang magkakaibigan sa narinig nila mula sa Mayor.

 

DOWNLOAD IT HERE. . .