DIAGNOSTIC TEST – FILIPINO 4

FILIPINO 4

DIAGNOSTIC/ACHIEVEMENT TEST

Piliin ang titik ng tamang sagot.  Isulat sa sagutang papel.

 1. Ang (A.  aso        bata         C.  kaarawan      D.  simbahan) ay pumapasok sa paaralan araw-araw
 2. Nagtimpla ng kape si Aling Aurora para sa kanyang asawa. _____ ay isang mapagmahal na kabiyak.
 • Ako         Sila       C.  Siya       D.  Kami
 1. _____ ka pupunta?     (A.  Magkano              Sino           C.  Saan           D.    Ano)
 2. _____ ang iyong pangarap sa buhay, matutupad ito kung magsisikap ka.
 • Anuman                 Saanman                C.  Gaanuman             D.  Kailanman)
 1. Ang kanilang bahay ay _____.

(A.  lalong maganda   B.  higit na maganda   C.  mas maganda         D.  maganda)

 1. _____ ang kanyang damit kaysa sa akin.

(A.  maliit                    B.  mas maliit              C.  napakaliit               D.  ubod ng liit)

 1. Ang aking silid ang _____ sa lahat ng kuwarto sa bahay.

(A.  maluwang            B.  lalong maluwang   C.  higit na maluwang             D.  pinakamaluwang)

 1. Bukas _____ ang  mag-anak pa-Maynila.

(A.  luwas        B.  lumuwas                C.  luluwas                  D.  lumuluwas)

 1. Si Karen ay _____ ng damit kahapon.

(A.  laba                      B.  naglaba                  B.  maglaba                 C.  maglalaba)

 1. Ang pagong ay _____ maglakad.

(A.  mabilis                  B.  mabagal                 C.  malakas                  D.  mahina)

 1. Alin sa mga sumusunod ang pagkakaiba ng pang-uri sa pang-abay?
 2. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangngalan at ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa.
 3. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pang-abay at ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa.
 4. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pandiwa at ang pang-abay ay naglalarawan ng pangngalan.
 5. Ang pang-uri ay naglalarawan ng pangngalan at ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa at pang-uri.
 6. Ang mataba__ baboy ay alaga ni Tina.  Anong pang-angkop ang dapat ilagay sa patlang?

(A.  na             B.  ng              C. g                 D. a)

 1. Ang masipag __ ama ay nakapagpatapos ng kanyang tatlong anak sa kolehiyo.

(A.  na             B.  ng              C. g                 D. a)

 1. Si Marife ay matalino _____ tamad mag-aral.  Anong pangatnig ang dapat gamitin sa patlang?

(A.  kung                     B.  dahil                      C.  ngunit                    D.  sapagkat)

 1. _____ hindi uulan sa Sabado, pupunta tayo sa tabing-dagat.

(A.  Kung                    B.  Ngunit                   C.  Upang                    D.  Subalit)

 1. _____ ay matalik na magkaibigan.  Anong simuno ang naaangkop gamitin sa patlang?

(A.  Si Alice                B.  Virgie                    C.  Si Alice at Virgie               D.  Siya)

 1. Anong pangungusap ang gagamitin sa pagtatanong?
 2. Ako ay magbabakasyon sa Baguio.
 3. Aray!  Napakasakit ng tiyan ko.
 4. Saan ka pupunta?
 5. Tumayo ka.
 6. Anong pangungusap ang gagamitin mo sa pag-uutos?
 7. Isara ang pinto.
 8. Sino ang iyong guro?
 9. Yehey!  Nanalo kami sa paligsahan.
 10. Pakiabot mo nga ang aklat na nasa mesa.
 11.   Sumakit ang kanyang ngipin dahil sa sobrang pagkain ng kendi.  Alin ang sanhi?
 12. Sumakit ang kanyang ngipin
 13. dahil sa sobrang pagkain ng kendi
 14. Sumakit ang kanyang ngipin dahil sa sobra
 15. Sumakit ang kanyang ngipin dahil sa sobrang pagkain
 16. Sapagkat nag-aral si Ben ng kanyang leksiyon, nakapasa siya sa pagsusulit.  Alin ang bunga?
 17. Nakapasa siya
 18.  Sapagkat nag-aral si Ben
 19. Nakapasa siya sa pagsusulit
 20. Sapagkat nag-aral si Ben ng kanyang leksiyon
 21. Isulat ang pangalan ng iyong paaralan sa isang kahon.  Alin dito ang tama?
 22. B.

 

 1.                                                                  D.
 2.   Sa aking palagay, hindi maganda ang panahon bukas.  Ang pahayag ay isang _____.
 3. katotohanan          B.  opinyon                 C.  kasabihan               D.  sawikain
 4. Alin sa mga sumusunod ang wastong gamit ng anunsiyo klasipikado?
 5. dito mababasa ang pangunahing balita ng pahayagan
 6. dito mababasa ang opinyon ng pahayagan
 7. dito mababasa ang balita ukol sa artista
 8. dito maaaring makahanap ng trabaho
 9. Alin sa sumusunod ang wastong gamit ang pangulong-tudling?
 10. dito mababasa ang pangunahing balita ng pahayagan
 11. dito mababasa ang opinyon ng pahayagan
 12. dito mababasa ang balita ukol sa artista
 13. dito maaaring makahanap ng trabaho
 14. Ano ang wastong gamit ng talahulugan?
 15. dito makikita ang mga paksang taglay ng aklat gayundin ang mga pahina kung saan makikita ito
 16. ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat dito mababasa ang kabuuang nilalaman nito
 17. dito nakatala at nakaayos nang paalpabeto ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang

kahulugan ng mga ito

 1. ito makikita sa likuran ng aklat at makikita ang mga paksang tinalakay sa aklat na nakaayos ng

paalpabeto gayundin ang pahina kung saan-saan matatagpuan ang mga ito

 

 1. Ano ang wastong gamit ng Talaan ng Nilalaman?
 2. dito makikita ang mga paksang taglay ng aklat gayundin ang mga pahina kung saan makikita ito
 3. ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat dito mababasa ang kabuuang nilalaman nito
 4. dito nakatala at nakaayos nang paalpabeto ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang

kahulugan ng mga ito

 1. ito makikita sa likuran ng aklat at makikita ang mga paksang tinalakay sa aklat na nakaayos ng

paalpabeto gayundin ang pahina kung saan-saan matatagpuan ang mga ito

 1.   Anong pamatnubay ang titignan sa diksyunaryo upang mahanap ang salitang barya?
 2. grap-lider               B.  anod-dram             C.  kalikasan-labuyo                D.  pabula-sektor
 3. Anong salita ang makikita sa pagitan ng pamatnubay na pormal-tradisyon?
 4. santakrusan           B.  editor                     C.  lider                       D.  ugat

 

Basahin ang kuwento at sagutin ang bilang 29-35.

ANG MAGKAPATID

Ni Sharon H. Manuel

Ang mag-asawang Mang Juan at Aling Tasiang ay biniyayaan ng dalawang anak, sina Aron at Sharlin.  Masayang-masaya ang mag-asawa sa pagdating ng dalawang bata sa kanilang pamilya.  Lahat ng pangangailangan ng dalawang magkapatid ay sinisikap ibigay ng mag-asawa.  Pinalaki nila nang puno ng pagmamahal ang magkapatid.

Walang naging problema ang mag-asawa sa pag-aalaga sa mga bata.  Subalit lumaking parang aso’t pusa ang magkapatid.  Madalas na nag-aaway ang magkapatid sa maraming bagay laro na sa mga laruan at sa gawaing-bahay.

Minsan, sa gitna ng pag-aaway ng magkapatid, hindi naiwasan ni Aling Tasiang ang magalit.  Pinagsabihan niya ang kanyang mga anak.

“Aron, Sharlin,” pagsisimula ni Aling Tasiang.  Hindi maganda sa magkapatid ang nag-aaway.  Dapat kayong dalawa’y laging magmahalan, mag-unawaan at magbigayan.  Paano na lamang kung wala na kami ng tatay ninyo.  Walang ibang magdadamayan kundi kayong dalawa lamang,” ang sunod-sunod na paalala ni Aling Tasiang.

Minsan, nagkasakit si Aling Tasiang.  Nagkataon namang bumiyahe ang kanilang ama upang maghatid ng mga produktong gulay sa kabilang bayan.  Hindi makapagtrabaho si Aling Tasiang dahil nanghihina siya.  Tinawag niya ang kanyang dalawang anak upang sabihing magsaing at maglaga na muna ng itlog upang sila’y makakain habang wala pa ang kanilang ama.

“Ikaw na ang magluto,” sabi ni Aron kay Sharlin.

“Bakit ako?” tanong naman ni Sharlin.  “Di ba ikaw ang mas matanda dapat ikaw ang gumawa,” patuloy na sumbat ni Sharlin.

“Bahala ka! Kung hindi ka kikilos eh di walang kakain!” paismid na sagot ni Aron.

Dahil sa sobrang pagkadismaya sa dalawang anak, tumayo si Aling Tasiang sa kanyang higaan upang pumunta sa kusina.  Subalit sa kanyang pagtayo bigla siya nahilo at walang anu-ano’y natumba.

Agad namang nilapitan ng magkapatid ang kanilang ina upang tulungang makabangon.  Nagkatinginan sila at agad na humingi na patawad sa kanilang ina.

Magmula noon hindi na nakitang nag-away ang magkapatid. Magkasundong-magkasundo sila sa lahat ng bagay.  Hindi lamang sa paglalaro kundi sa pagtulong sa kanilang mga magulang.

 1. Sino ang magkapatid sa kuwento?
 2. Aron at Sharlin                         Ana at Maria          C.  Ara at Shara                       C.  Ava at Shania
 3. Saan naganap ang kuwento?
 4. sa bahay ng mag-anak              sa simbahan           C.  sa palengke                        D.  sa paaralan
 5. Bakit hindi makapagtrabaho si Aling Tasiang?
 6. dahil malakas siya
 7. dahil tinatamad siya
 8. dahil nanghihina siya
 9. dahil may pupuntahan siya?
 10. Paano natuto ng leksiyon ang magkapatid?
 11. sa pamamagitan ng pamamalo ng kanilang nanay
 12. sa pamamagitan ng pagmamalupit ng kanilang magulang
 13. sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabuya ng kanilang magulang
 14. sa pamamgitan ng pangyayari sa kanilang nanay nang minsan itong magkasakit
 15. Alin ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa ibaba
 16. Nagkasakit si Aling Tasiang
 17. Magkasundong-magkasundo na ang magkapatid.
 • Masaya ang mag-asawa sa pagdating ng kanilang anak.
 1. Bumiyahe ang kanilang ama upang maghatid ng gulay.
 2. II-IV-I-III         III-I-IV-II             C.  III-IV-I-II             D.  II-I-IV-III
 3. Ano ang maaaring mangyari kung hindi pa rin natuto ng leksiyon ang magkapatid?
 4. magiging masaya ang kanilang mga magulang
 5. magiging malungkot ang kanilang magulang
 6. magiging mabuti silang mga anak
 7. magiging maunlad ang buhay nila
 8. Alin sa mga sumusunod ang sumusuportang detalye sa binasang kuwento.
 9. Si Aron at Sharlin ay magkaibigan.
 10. Si Mang Juan at Aling Tasiang ay magkapatid.
 11. Si Aron at Sharlin ay magkapatid na hindi magkasundo.
 12. Si Mang Juan at Aling Tasiang ay mag-asawa na hindi nagmamahalan.

Basahin ang sumusunod na balita at sagutin ang bilang 36-39.

MANILA – Nabuwal ang isang poste ng ilaw sa center island ng Mindanao Avenue Extension sa Quezon City matapos mabangga ng isang truck, Biyernes.

Ayon sa drayber na si Jerrymie Donayre, nakaidlip siya habang nagmamaneho at nagising na lamang siya ng bumangga ang kaniyang minamanehong sasakyan sa poste.

“Hindi ko na napigil ang antok at pagod dahil umaga pa ako nagsimulang bumiyahe,” ani Donayre.

Galing Bulacan ang truck at pauwi na sa upang gumarahe sa Antipolo nang maganap ang insidente.

Bagamat self-accident ang nangyari, mahaharap pa rin ang drayber sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property dahil sa nasirang poste.

 

 1. Bakit bumangga ang sasakyan?
 2. dahil madulas ang daan
 3. dahil madilim ang kalsada
 4. dahil nakatulog ang drayber
 5. dahil may iniwasang tumatawid sa kalsada ang drayber
 6. Ano ang angkop na pamagat o ulo ng balita?
 7. poste ng ilaw, nabuwal nang banggain ng trak sa Quezon City
 8. drayber nakatulog, nahulog ang sasakyan sa bangin
 9. sasakyan nabuwal, poste ng ilaw bumangga
 10. trak nawalan ng preno, bumangga
 11. Naalarma ang mga residente nang makita ang malakas na tubig na umaagos o dumadaloy sa bundok.

Ano ang kasingkahulugan ng salitang umaagos mula sa pangungusap?

 1. naalarma                       dumadaloy            C.  malakas                  D.  tubig
 2. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng kapayapaan at hindi kaguluhan.

Ano ang kasalungat ng kapayapaan sa pangungusap?

 1. pag-ibig                        nagdudulot            C.  kaguluhan              D.  kayamanan

 

Pag-aralan ang bar grap at sagutin ang kasunod na tanong.

 

 

 1. Sa anong buwan mayroong pinakamababang bilang ng mag-aaral na magdiriwang ng kaarawan?
 2. Mayo                Hunyo                   C.  Hulyo                    D.  Agosto

 

DOWNLOAD IT HERE. . .

Advertisement