DIAGNOSTIC TEST – MAPEH 3

                                                     DIAGNOSTIC TEST

                                                             MAPEH III

                                                       S.Y. 2018 – 2019

 

Pangalan : _____________________________________      Petsa:________

Baitang/Pangkat: _______________________                        Iskor: ________

 

Panuto: Basahin ang sumusunod na mga tanong at piliin ang tititk ng tamang sagot.

______1.  Ano ang ibig sabihin ng mga sumusunod na “rhytmic pattern”?

 1.   ti-ti         B. ti-ta          C. ti-ti, ti-ti, ti-ti           D. ta, ta, ta,

 

______2.  Ang ta-ta, rest ay ganito ang ipinapakitang rhythmic pattern.

 1.                B.                    C.                D.

 

______3.  Alin sa mga awitin ang may magkatulad na parirala?

 1. Mga Alaga Kong Hayop
 2. Are You Sleeping, Brother John?
 3. Do a Little Thing
 4. Bahay Kubo

 

______4.  Si Icy ay inatasang mag- aral ng isang awitin. Anong tono ang pinakamadali

nyang matutunan?

 1. Magkatulad na tono                      C. magkaibang tono
 2. Makahawig na tono D. magkaiba at magkahawig na tono

 

______5.  May nabubuong mga hugis tulad ng zigzag, pakurba, alon at bundok ang mga

nota. Ano ang tawag sa mga hugis na ito?

 1. Melody C. melodic contour
 2. Hugis D. tono

 

______6.  Si Dan ay iguguhit ang contour ng awiting Are You Sleeping, Brother John?

Anong hugis ang kanyang nabuo?

 1.                               C.

 

 1.                                                        D.

______7.  Kapag umaawit sina Sarah Geronimo at Martin Nieverra sa saliw ng mga

instrumenton pangmusika ay nakabubuo sila ng isang ______ na tunog.

 1. manipis         B. makapal                C. madilim                 D. magaspang

 

______8.  Ang awiting “Bagbagto” ay may markang :II sa musical lines. Ano ang ibig

sabihin nito?

 1. repeat marks o pag- uulit ng awit
 2. hindi na uulitin
 3. walang aawitin
 4. gagawa ng panibagong kanta

 

______9.  Sa awiting “Do a Little Thing”,  alin sa mga linya ang “beginning”?

 1. do a little 1,2,3 C. and I will follow you
 2. come and follow me B. follow, follow, follow me

_____10.  Sa awiting “Ako ay nagtanim”, alin sa mga linya ang “ending”?

 1. nalaglag sa lupa”y, magandang dalaga
 2. ako ay nagtanim, kapirasong luya
 3. tumubo ay gabi
 4. namunga nang manga

 

_____11.  Ang mga hugis na parihaba, tatsulok, bilog, at tuwid ay tinatawag na ?

 1. linya             B.  tuldok            C.  disenyong        D.  collage

geometric

 

_____12.  Pinagkabit ni  Ana o idinugtong ang dalawang tuldok.  Ano ang kanyang

nabuo?

 1. linya            B.  bilog              C.  parisukat          D.  tatsulok

 

_____13.  Anong bahagi ng ating katawan ang  tanging nakakaalam ng teksturang

biswal?

 1.   ilong           B.  mata              C.  tainga               D.  kamay

 

_____14.  Masaya ang bakasyon ni  Angeline sa probinsya. Kumain siya ng iba’t –

ibang uri ng prutas. May mangga, atis, buko at iba. Kaya naman gusto nyang

iguhit ang mga ito pagbalik ng Maynila. Anong uri ng pagpipinta ang kanyang

gagamitin upang ito ay maging makatotohanan?

 1. overlapping C. still life painting
 2. sketching D. landscaping

 

_____15.  Mula sa bilang isa, anu-anong mga kulay ang maari niyang gamitin upan ang

mga prutas na nabanggit ay magkaroon ng kaayusan?

 1. dilaw, at berde                                  C. dilaw at asul
 2. pula at lila                           D. berde at kahel

 

_____16.  Ang dilaw na kulay ay nabibilang sa pangunahing mga kulay tulad ng____at

_____.

 1.              lila at kahel                                         C. pula at bughaw
 2. kahel at pula                                      D. berde at lila

 

_____17.  Ang kulay na berde ay _____.

 1. pangunahing kulay C. pangalawang kulay
 2. komplementaryong kulay D. color wheel

 

_____18.  Anong kagamitan ang maaaring gamitin sa paggawa ng mascara?

 1. folder, goma, gunting, pandikit     C. papel
 2. tubig, krayola, gunting D. lapis

 

_____19.  Paano mo maipapakita ang tekstura sa iyong ginawang mascara?

 1. gupitin upang magkahugis
 2.   magdagdag ng mga guhit at kulayan ito
 3. lagyan ng butas ang mascara
 4. hipan upang matuyo ang kulay

 

_____20.  Bakit ipinagdiriwang ang Maskara Festival sa Bacolod?

 1. upang hikayatin ang mga tao na magtungo doon
 2. upang magbenta ng mascara.
 3. upang maipakita ang pagiging masayahin ng mga taga Negros
 4. upang ikahiya ang kanilang tradisyon

 

____21.  Marami sa mga magsasaka ang may matikas na katawan. Ano kayang

gawain sa bukid ang nakakatulong dito?

 1. pagtatanim ng palay
 2. pagpapatubig ng palay
 3. paghahakot ng palay
 4. pag – aani

 

_____22.  Ang samahan ng mga manunugtog sa Pilipinas ay may inihandog na awit

para sa mga masisipag nating magsasaka. Ano ito?

 1. Magtanim ay di-biro                                   C.  Leron leron sinta
 2.   Ugoy ng duyan                                          D.  Mang kiko

 

_____23.  Anong magandang ehersisyo ng taong may baluktot na katawan upang

maisaayos ito?

 1. pag-upo     B.  pagtayo    C.  stride stand    D.  pagbaluktot at pag-unat

 

_____24.  Ang mga sumusunod ay mga gawaing warm-u maliban sa isa. Ano ito?

 1.   mag – jog sa kinatatayuan                          C.  mag inhale- exhale
 2. lumakad sa kinatatayuan                            D.  long sitting position

 

_____25.  Bakit may mga taong kayang tumalon ng mataas, mag split, magliyad

at nakakasali pa sa Olympics?

 1.   sapagkat sila ay flexible at madalas mag ehersisyo
 2.   sapagkat sila ay may inborn na katangian
 3.   sapagkat ito ang hilig nila
 4.   sapakat ito ang bigay ng Maykapal sa kanila

 

Para sa bilang 26,27, at 28, Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kilos

di – lokomotor?

_____26. A. pagpihit          B. pagtakbo      C. paglakad      D. paglukso

 

_____27. A. pagtakbo        B. paglukso      C. pagduyan     D. pagpadulas

 

_____28. A. pag-igpaw      B. pag-unat       C. pagkandirit   D. paglakad

 

Para sa bilang 29-30, Alin naman sa mga sumusunod ang ang kilos lokomotor?

_____29. A. paglakad        B. pagpihit         C. pag – unat    D. pagduyan

 

_____30.  A. pagduyan       B. pag – imbay  C. paglukso       D. pag – ikot

 

_____31.  Alin sa mga sumusunod ang masustansyang pagkain?

 1.   saging            B.  kendi                 C.  chicharon             D.  kwek-kwek

 

_____32.  Ito ay inuming masustansya na nagpapalakas ng ating mga buto.

 1.   kape              B.  soda                  C.  gatas                    D.  tsaa

 

_____33.  Ang mga sumusunod na pagkain ay may masamang naidudulot sa ating

katawan. Maliban sa isa. Ano ito?

 1.   fries              B.  kendi                   C.  gulay                    D.  hotdog

 

_____34.  Ang bitamina C ay nakakatulong sa ating katawan upang huwag tayo

magkasakit tulad sipon at ubo. Alin sa mga sumusunod na inumin ang

mayaman dito?

 1.   zest-o             B.  soda                  C.  kalamansi              D.  gatas

 

_____35.  Si Annie ay antukin at mababa ang iron level ng kanyang katawan. Alin sa

mga sumusunod ang dapaat niyang kainin upang madagdagaan ang supply

na iron sa kanyang katawan?

 1.    tinapay        B.  cereals               C.  isda                         D.  baka

 

_____36.  Huminto ang sinasakyan kong dyip sa may simbolong nakasulat na “ NO

LOADING OR UNLOADING” upang magbaba ng pasahero. Tama ba ang

ginawa ng drayber?

 1.   Oo                 B.  Hindi                    C. maaari                   D.  siguro

 

 

 

_____37.  Namasyal si Icy at ang mama niya sa mall. May nakita siyang taong

nagmamap at naglagay ng karatolang “caution”. Alin sa mga sumusunod

ang may simbolo nito?

Pula
 1.        B.  C.        D.

______38.  Patawid ka ng kalsada, ngunit maraming sasakyang dumadaan. Upang

ikaw ay maging ligtas saan ka dapat tuumawid?

dilaw
 1.      B.                                      C.        D.

 

______39.  Mahalagang malaman natin ang simbolo ng pook paaralan upang sa ating

pagpasok ay hindi tayo maligaw.

 1.             B.         C.                D.

 

______40.  Ang EDSA ang pinakamalawak at sentro na daan sa buong NCR.

Napakaraming sasakyan ang humaharorot ng takbo dito. Upang

maiwasan ang aksidente, nagtayo ang MMDA ng mga ilaw na pula, dilaw

at berde. Ano ang tawag sa mga ilaw na ito?

 1. ilaw trapiko B.  batas trapiko       C.  liwanag                D.  bombilya

 

DOWNLOAD IT HERE. . .