MATHEMATICS 2

PRE-ASSESSTMENT TEST IN MATHEMATICS

 PANGALAN: _______________________________________________________           ISKOR: __________

Bilangin ang mga nakalarawan bagay sa Hanay A at itambal ang angkop na bilang nito sa Hanay B. Isulat ang titik nang

tamang sagot sa patlang.

HANAY A                                                                       HANAY B

Ibigay ang kabuuang bilang. Isulat sa patlang ang inyong sagot.

 1. 600 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = ____
 2. 400 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = _____
 3. 300 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 = _____
 4. 200 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 = _____
 5. 500 + 100 + 100 + 100 +70 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = ___

Isulat ang bawat bilang sa simbolo.

 1. Tatlong daan at dalawa
 2. Pitong daan at walumpu’t pito __________________
 3. 2 daanan 4 isahan __________________________
 4. Anim na libo at siyamnapu’t apat _______________
 5. 7 daanan, 8 sampuan, 2 isahan__________________

Kumpletohin ang mga sumusunod na bilang.

 1. 208 _____ , _____, 211, 212 _____, ____
 2. ____, _____ 503, 504, 505, ______, ____, ____, 509
 3. 317, ______, ______, ______, _____, _____, ____ 324
 4. _____, ______, ______, _____, _____, _____, ___ 575

Ibigay ang tamang sagot sa bawat bilang

 1. 434                            19. 235                  20. ____ + 600 = 600                21.  987 – 754 = ___

+ 247                                 + 12

 

 1. 34 – 12 + 35 = _________________                 23. 2 x 7 = ________
 2. = ______________________
 3. 8:15                      26.    ____________

Sagutin ang bawat bilang.

 1. Isang umaga, nilakad ni Charity ang 385m na daan kung saan doon din siya dumaan pabalik. Ilang meters

                   ang nilakad niya nang umagang iyon? ________________

 1. Lunes ng umaga nang namili si Lola Ana ng mga sumusunod: 500 g na bigas, 250 g na kamatis at 250 g na

sibuyas. Ilang grams lahat ang pinamili ni Lola Ana?_____________________________

 1. Ang cocolumber na may habang 12 metro ay hinati sa 3 piraso. ________________________
 2. Si Aliyah ay bumili ng dalawang balot ng puto. Si Van Chester naman ay tatlo. Magkano ang ibinayad nila sa

tindera kung ang bawat balot ay ₱5? _______________________________

 1. Namigay si Gng. Candido ng 5 pirasong papel sa siyam niyang mag-aaral. Ilang pirasong papel ang

naipamigay ni Gng. Candido?__________________________________

 

DOWNLOAD IT HERE. . .