DIAGNOSTIC TEST – MTB 1

NAME OF SCHOOL

PRE- TEST IN MOTHER TONGUE I 

Pangalan_______________________________________________Iskor_______________ 

PANUTO: Piliin at bilugan ang letra ang wastong sagot.

 1. Ito ang alaga ni Nanay. __________ang tunog o huni nito.
 2. Oink-oink mooo-mooo           C. kokak-kokak
 3. Alin sa mga sumusunod na hayop ang may tunog na tiktilaok?
 4. B. C.
 5. Isinasakay sa               ang taong maysakit. Ito ang maririnig pag dumarating ito.
 6. Brum!brum!                    wiii- wiii-wiii                        C. tsug-tsug
 7. Sabado ng umaga, nagising si Dina dahil sa tunog na pok-pok-pok. Alin sa mga larawan ang ginagamit ni tatay at may tunog na narinig ni Dina?
 8.                        C.
 9. Ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa tunog na________.
 10. n m                     C. s
 11. Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa  b?
 12.                              C.

Panuto: Piliin sa kahon ang pangalan ng mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang sagot.

bulaklak           puno                ulap                       kuneho

7._____________ 8._____________          9.__________        10. ____________

 

 1. Ang mga bata ay__________________.
 2. nag-aaway B. naglalaro          C. naliligo
 3. May ilang pantig ang salitang maganda?
 4. 2 B. 2                                C. 3
 5. Ano ang wastong pagpapantig ng salitang bilao?
 6. bi-lao B. bil-a-o C. bi-la-o
 7. Saan angkop isulat ang salitang kakanin?
 8. B. C.

15.Ang mga larawan ay nagsisimula sa pantig na sa maliban sa isa. Alin ito?

 1. B. C.
 2. Alin sa mga titik ang kailangan upang mabuo ang ngalan ng larawan? ___law
 3. a B. e C. i
 4. Alin sa mga larawan ang hindi nnagsisimula sa titik E?
 5. B. C.

PANUTO: Balikan mo ang mga detalye sa kwentong “Si Onsang Oso, Ang Mayabang na Oso” upang masagot ang mga tanong ukol dito.

 1. Si Onsang ay isang _____ . aso                 B. kabayo          C.  oso
 2. Ano ang pag-uugali ni Onsang oso?   mabait  B.  mayabang    C.  magalang
 3. Saan nakatira si Onsang oso?                A.  sa kubo   B. sa otel            C. sa  opisina

Hanapin ang ngalan ng larawan sa Hanay B. Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot.

                   Hanay A                       Hanay B

 

_____21.                                           A. mata

 

_____22.                                          B. eroplano

_____23.                                          C. sabon

_____24.                                          D. ibon

 

_____25.                                          E. puto bumbong

 

Panuto: Sipiin ang mga sumusunod

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 DOWNLOAD IT HERE. . .