DIAGNOSTIC TEST – MTB 3

DIAGNOSTIC TEST MTB

Pangalan: _____________________________________         Iskor: _______________

Baitang/Pangkat:  ___________________________

 

 1. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
 2. Ang _________ ay nagsasaad kung saan at kung kailann nangyari ang kwento.
 3. tauhan b. pangyayari c. tagpuan
 4. Ang mga ______ naman ay nagpapakita ng mga naging suliranin sa kalutasan sa kwento.
 5. pangyayari b. tauhan c. tagpuan
 6. Ang ______ ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari.
 7. panlapi b. pangngalan           c. pandiwa
 8. Ang salitang guro ay tumutukoy sa pangngalan ng __________.
 9. tao b. bagay c. hayop

 

II.Tukuyin ang mga salita kung ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari.

______________5.Kaarawan

______________6. Mesa

______________7.Sundalo

______________8. Parke

III.Guhitan ang pangngalang isahan kung tumutukoy sa pangngalang iisa at pangngalang maramihan kung tumutukoy sa pangngalang marami.

 1. Ang ________________ ay madaling mabasag. ( isahan, maramihan)
 2. Ang _______________ ay usong laruan ng mga bata ngayon. ( isahan, maramihan)

 

 1. Salungguhitan ang tamang panghalip panaklaw upang mabuo ang pangungusap.

 

 1. Walang (sinuman, anuman) ang gustong sumayaw sa palatuntunan.
 2. Kung may maririnig kayong (alinman, sinuman) na magsasalita habang kumukuha ng pagsusulit, sabihin sa akin.
 3. (Kapwa, Ilan) magulang ko ay nanonood ng palatuntunan.
 4. (Alinman, Sinuman) sa mga bagay na ito ay kailangan ng mga biktima.
 5. (Anuman, Sinuman) ang nakalagay sa maliit na kahong ito ay para sa kanya.
 6. (Lahat, Anuman) ay nagulat sa pagbisita ng Pangulo.
 7. Natuwa ang guro dahil (bawat isa, alinman) ay naroon.
 8. (Saanman, Karamihan) sa kanila ay tumulong upang maisaayos ang lugar.

1 9. Wala (anuman, ninuman) sa kanila ang nagsalita tungkol sa nangyari.

20.Nanindigan ang (isa, lahat) sa kanilang paniniwala.

Basahin ang pangungusap. Piliin ang angkop na salitang kilos upang mabuo ang pangungusap.

 1. __________ knina ang mga mag-aaral sa ikatlong baiting.
 2. Sasayaw                               B. Sumayaw              C.  Sayaw                                D. Sumasayaw
 3. Ang mga guro ay _____________ na nagtuturo araw-araw.
 4. masipag                              B. sipag                       C. masisipag                          D. sumisipag

T

ukuyin ang nararapat na panghalip

_____  23. _____ko nakita si Melvin. Bakit ba umalis pa siya rito?

 1. Doon Diyan                                C. Dito                                   D. Ito

 

_____   24. Ang upuang iyan ay para sa aking anak. Maaari bang –ko na ilagay ang kanyang gamit?

 1. Iyan Diyan                                C. Doon                D. Dito

______25. Masarap magbakasyon sa lalawigan —–ay tahimik.

 1. Doon Iyon                                  C. Ito                  D. Dito

 

Gives another title for literacy or informational text. MT3RC-IIIg-2.6

Basahin ang seleksyon.

Maagang  nagising si Alex. Agad niyang niligpit ang kanyang hinigaan.Maya- maya ay dala-dala na niya ang pandilig ng halaman. Diniligan niya ang tanim na gulay ng kanyang nanay sa likod bahay. Matapos ang gawaing iyon kinuha niya ang pantabas ng mga damo. Masaya niyang pinutol ang malalgong damo sa halaman. Nagwalis din siya at nagpulot ang mga tuyong dahon. Tumulong din siya sa kanyang Tatay sa pagpapastol ng mga hayop.

 1. Ano ang maaring pamagat ng maikling kuwento?
 2. Si Alex B. Ang Mga Gawain             C. Masipag  Si Alex          D. Tumulong kay Tatay

 

Interprets a pictograph based on a given legend.

Pag-aralan ang pictograph. Bilugan ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong.

PETSA NG PAGTATANIM NG PUNO BOLUNTARYONG NAGTANIM
Hunyo 3 ( Huwebes)
Hunyo 4 ( Biyernes)
Hunyo 5 ( Sabado)
Hunyo 6 ( Linggo)
Hunyo 7 ( Lunes)

Pananda:       = 10 BOLUNTARYO

 

 

 1. Tungkol saan ang pictograph?
 2. Boluntaryong nakilahok sa pagtatanim. B. Boluntaryong nagsilbi sa kalamidad
 3. Bilang ng mga puno na itinanim C. Petsa ng pagtatanim.
 4. Anong araw nagsimula ang pagtatanim?
 5. Biyernes B. Huwebes                       C. Sabado                    D. Lunes

 

 

 

Pag-aralan ang graph sa ibaba na nagpapakita ng paboritong libangan ng mga bata.

Sagutin ang sumusunod na tanong:

________________________________29. Ilang bata ang gustong-gustong manood ng sine?

________________________________30. Ilang bata ang gustong-gustong ang video games?

________________________________31. Ilang bata  ang gustong-gustong magbasa ng aklat?

________________________________32. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung patuloy na dadami ang bilang ng mga batang maglalaro ng video games kaysa nagbabasa ng aklat?

Piliin ang nais ipakahulugan ng sumusunod na hyperbole. Isulat ang titik ng tamang sagot.

 

________33. Namuti ang buhok ni Clarisa sa paghihintay kay Mica.

 1. Matagal na naghintay si Clarisa kay Mica. B.Tumanda na si Clarisa sa paghihintay kay Mica.

________34. Abot langit ang kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan.

 1. Mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan. B.Hindi niya kayang mahalin ang kaibigan.

________35. Bumabaha ng tulong sa lugar na sinalanta ng bagyo.

 1. Walang tumutulong sa mga biktima ng bagyo. B.Maraming tumutulong sa mga biktima ng bagyo.

________36. Pasan-pasan ko na ang daigdig.

 1. Binubuhat ko na ang mundo. Marami na akong ng problemang kinakaharap sa buhay

Basahin ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang kahulugan ng mga salitang nakasulat ng bold.

_____37. Si Marjorie ay tumutugtog ng piano sa band na kilala bilang Musicat.

 • isang material na plat grupo ng mga musikero c.kagamitan sa pagtugtog

_____38. Nahihirapan ang mga mag-aaral na ipass ang pagsusulit.

 1. dumaan b.permiso c.matagumpay na makapasa sa pagsubok

______39.Ikaw ba ay nag aattend sa usapan ng iyong mga guro sa paaralan?

a.nagbibigay halaga    b.nagbibigay pansin    c.pagpapakita sa isang pagtitipon

 

_______40. Si Mrs. Ferrer ay laging nagsusuot ng sapatos na match sa kanyang damit.

 1. mga tao o bagay na may magkaparehong kalidad at itsura
 2. isang pares c. isang paligsahan

 

DOWNLOAD IT HERE . . .